Aanpassing belastingdruk box 3

De Wet aanpassing box 3 is gepubliceerd in Staatsblad 2020, 546, 23 december 2020. Met deze wet wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast zodat met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt.
 
Als het totale vermogen op de peildatum van 1 januari van een belastingjaar meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen, dan is de belastingheffing van box 3 van toepassing. Voor 2020 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor gehuwden. Met ingang van 1 januari 2021 wordt dat verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaande en € 100.000 voor gehuwden. Indien het vermogen hoger is dan het vrijgestelde bedrag, wordt dat meerdere progressief belast.
 

Voor 2020 laat de belastingheffing zich als volgt schematisch weergeven:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen 2020 Percentage spaargedeelte 0,07% Percentage beleggingsgedeelte 5,28%
1 vanaf € 30.846 tot € 103.643 67% 33%
2 vanaf € 103.643 tot € 1.036.418 21% 79%
3 vanaf € 1.036.418 0% 100%

Het berekende gemiddelde rendement wordt vervolgens belast tegen een tarief van 30%.
 
De schrijfgrenzen worden met ingang van 1 januari 2021 opnieuw vastgesteld. Voor 2020 laat de belastingheffing zich als volgt schematisch weergeven:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen 2020 Percentage spaargedeelte 0,03% Percentage beleggingsgedeelte 5,69%
1 vanaf € 50.000 tot € 100.000 67% 33%
2 vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 21% 79%
3 vanaf € 1.000.000 0% 100%

Het berekende gemiddelde rendement wordt vervolgens belast tegen een tarief van 31%.
 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Robert Philips, belastingadviseur (philips@bureau-aard.nl).
 

De fiets van de zaak aantrekkelijker

Een werkgever kan een (elektrische) fiets (of een speed-pedelec) ter beschikking stellen aan een werknemer. De fiets blijft dan eigendom van de werkgever. Met ingang van 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de “fiets van de zaak’ veranderd. Het is voor werkgevers gemakkelijker geworden hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak.
 
Tot 1 januari 2020 was de fiets van de zaak onbelast als die door de werknemer alleen gebruikt werd voor zakelijke kilometers of voor woon-werkverkeer. Bij privégebruik werd de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik belastbaar loon van de werknemer. Dat betekent ook dat een kilometerregistratie moest worden bijgehouden.
 
Vanaf 1 januari 2020 is de regeling een stuk eenvoudiger. Vanaf die datum telt de werkgever 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief omzetbelasting) bij het loon van de werknemer en daarover betaalt de werknemer dan belasting. In de praktijk gaat het om een paar tientjes per jaar. De werkgever mag er ook voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen voor de fiets van de zaak.
 
De werknemer mag nu de fiets van de zaak fiscaal onbeperkt privé gebruiken.
 
Een werknemer met een fiets van de zaak is niet verplicht om met de fiets naar het werk te gaan. Indien de werknemer met het openbaar vervoer of de auto naar het werk reist, dan mag de werkgever voor die kilometers een onbelaste kilometervergoeding geven. Dit geldt ook als een werknemer met een fiets van de zaak naar het station rijdt en verder met het openbaar vervoer reist. De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer mogen dan onbelast worden vergoedt.
 
De nieuwe regeling moet het aantrekkelijk maken om met de fiets naar het werk te gaan. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de gezondheid.
 

Eerste Hulp Bij Corona (COVID-19)

De gevolgen van de COVID-19 uitbraak grijpen fors om ons heen. Het raakt iedereen in de persoonlijke levenssfeer. Hulde aan iedereen die zich inzet om het virus en de gevolgen van de uitbraak te bestrijden en die actief is in een vitaal beroep. Dat verdient niet alleen respect, maar verlangt ook dat wij allemaal verantwoord omgaan met de richtlijnen om zo ook maximaal bij te dragen aan de beheersbaarheid van de (gevolgen van de) uitbraak van COVID-19.
 
Wij hebben niet de kennis en vaardigheid om de zo nodige persoonlijke medische hulp en zorg te bieden. Wel kunnen wij hulp bieden aan ondernemers: Eerste Hulp Bij Corona (COVID-19).
 
De overheid heeft maatregelen genomen met als doel te bevorderen dat ondernemers de tijd dat het virus ons land in z’n greep heeft zakelijk te overwinnen. Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud of uitvoering van die maatregelen niet voor alle ondernemers duidelijk is. Of dat zij hulp nodig hebben om gebruik te maken van die maatregelen.
 
De COVID-19 uitbraak kan ook verder strekkende gevolgen hebben dan met de noodmaatregelen kunnen worden overwonnen. Daarom hebben wij een team samengesteld van professionals die samen of elk op hun vakgebied ondernemers van dienst kunnen zijn:
 
T.A.H. Hospel (hospel@bureau-aard.nl): Erkend financieel adviseur. Voor vragen over uw bestaande financieringen, bijstand bij overleg met uw bestaande financier(s) of advies en bemiddeling bij een nieuwe financiering.
 
R.J.G.M. Philips AA RB (philips@bureau-aard.nl): Voor de toepassing van door de overheid genomen steunmaatregelen, voor belastingadvies en om samen met de ondernemer de levensvatbaarheid van de onderneming te diagnosticeren.
 
mr. M.Ph.A. Senders (senders@bureau-aard.nl): Voor de toepassing van de door de overheid genomen steunmaatregelen, voor het analyseren en beperken van risico’s, in verband met dreigende insolventie (faillissement) en voor herstructurering of recovery.
 
Maar ook als u gewoon een gesprekspartner zoekt voor de afweging van een mogelijk moeilijke keuze waar u als ondernemer voor staat, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
 

brief-belastingdienst-btw-aangifte

Het mogelijke gevolg als u minimaal een jaar niets aangeeft op btw-aangifte

Bent u ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en droeg u minimaal één jaar geen btw af of bracht u geen btw in aftrek? Dan bestaat de kans dat de belastingdienst u een brief heeft gestuurd met daarin de mededeling dat de belastingdienst veronderstelt dat u met de onderneming bent gestopt.
 
Bent u inderdaad gestopt met uw onderneming, dan is het niet nodig naar aanleiding van de brief van de belastingdienst actie te ondernemen.
 
Bent u niet gestopt met uw onderneming, dan is het belangrijk dat u de belastingdienst informeert en uitlegt waarom minimaal een jaar geen btw is afgedragen of in aftrek gebracht. Voor de recent verzonden brieven geldt een reactietermijn tot 25 februari aanstaande.
 
Als u niet reageert op de brief van de belastingdienst, dan trekt de belastingdienst het omzetbelastingnummer in en het btw-identificatienummer komt te vervallen. Dat kan wel gevolgen hebben als sprake is van bestaande bedrijfsmiddelen. De belastingadviseur van Bureau Aard is er met raad en daad voor vraagstukken op het gebied van omzetbelasting.
 

De nadelen van de fiscale eenheid zijn groter geworden

In artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) is bepaald dat belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden een fiscale eenheid voor de VPB kunnen aangaan.
 
Ingeval een belastingplichtige (moedermaatschappij) de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95 percent van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een andere belastingplichtige (dochtermaatschappij) en dit bezit ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij vertegenwoordigt en in alle gevallen recht geeft op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij, wordt op verzoek van beide belastingplichtigen de belasting van hen geheven alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij. De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. De belastingplichtigen tezamen worden in dat geval aangemerkt als fiscale eenheid. Van een fiscale eenheid kan meer dan één dochtermaatschappij deel uitmaken.
 
De voordelen van de fiscale eenheid voor de VPB luiden als volgt:
• Er hoeft maar één aangifte te worden ingediend in plaats van dat iedere onderneming dat afzonderlijk doet.
• De fiscale eenheid brengt met zich mee dat de verliezen van een onderneming uit die eenheid worden verrekend met de winsten van een andere onderneming uit die eenheid.
• Transacties tussen de ondernemingen uit de fiscale eenheid blijven, ook al is sprake van onzakelijk handelen, voor de winstbelasting, behoudens mogelijke gevolgen bij een latere verbreking van de fiscale eenheid, zonder betekenis.
 
De fiscale eenheid kent ook nadelen, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief):
• Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 van het belastbare bedrag bedraagt 16,5% (2020) (2019: € 19%) (2015, 2016, 2017 en 2018: 20%) is dus lager dan de vennootschapsbelasting over het meerdere (25%). De fiscale eenheid kan maar één keer gebruik maken van de eerste schijf. Dat scheelt dus maximaal € 19.000 VPB voor iedere keer dat de eerste schijf niet gebruikt kan worden.
• Alle ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de VPB-schulden, hetgeen een risico kan vorm bij insolventie.
• Bij een fiscale eenheid wordt voor stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek uitgegaan van het totaal van de investeringen van de ondernemingen van de eenheid. Nu de hoogte van de aftrek afneemt naarmate de totale investering van de belastingplichtig toeneemt, leidt de fiscale eenheid tot een lagere aftrek dan het geval zou zijn als alle ondernemingen daar afzonderlijk gebruik van zouden maken.
 
Met de tariefsverlaging in 2020 van de eerste schrijf VPB tot een heffing van 16,5% in vergelijking met 25% over de tweede schijf, springt dit nadeel materieel het meest in het oog.
 
Zou u eens willen praten over de fiscale optimalisatie van uw ondernemingsstructuur, neem dan contact op met de belastingadviseur van Bureau Aard.
 

Accountant Robert Philips

Aangenaam kennis te maken: Bureau Aard Accountants BV

Bureau Aard is met een veelzijdig team van specialisten actief op het gebied van recht, financieren en verzekeren. Daarnaast zijn we actief op het gebied van vastgoedontwikkeling en weten we wat ondernemen is. Sinds kort mogen we daar ook accountancy en belastingadvies aan toevoegen. Per 1 januari van dit jaar is Robert Philips AA RB ons team komen versterken. Bureau Aard Accountants B.V. onder leiding van Robert is een feit.

 

Voor Bureau Aard zijn de disciplines die Robert toevoegt een waardevolle aanvulling. Angeliek Flintrop: “Wij werken al een tijd samen met Robert en hebben hem leren kennen als een professionele, betrokken en betrouwbare accountant en belastingadviseur. Het is fijn dat we met hem de organisatie hebben kunnen uitbreiden en onze relaties nog beter en veelzijdiger van dienst kunnen zijn.”

Robert Philips: “Ik ben verheugd dat ik de gelegenheid krijg de praktijk van accountancy en belastingadvies onder de naam Bureau Aard op te zetten en uit te bouwen en zo deel ben gaan uitmaken van een enthousiast team met veel kennis en knowhow.”

 

Accountant
De accountant is er niet alleen omdat een goede boekhouding en jaarcijfers verplicht zijn. Hij is er ook om te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes.

Voor een ondernemer is het van belang dat zijn boekhouding op orde is. Daar helpen wij bij zodat de ondernemer steeds een beroep kan doen op betrouwbare bedrijfsgegevens. Buiten de juistheid van de administratie, is het tijdig opleveren van groot belang. Dit vormt voor de ondernemer mede de basis om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Met als doel tijd- en kostenbesparing helpen wij bij het vinden, implementeren en onderhouden van de juiste automatiseringsoplossing. In minder tijd zou de ondernemer meer inzicht in zijn bedrijfsvoering moeten krijgen. Daarnaast bieden de aanwezige automatiseringsoplossingen gebruiksgemak en snel inzicht in de actuele situatie. We maken daarbij gebruik van op uw wensen afgestemde mogelijkheden.

Ook de jaarstukken moeten worden samengesteld, de aangifte vennootschapsbelasting moet worden gedaan en de jaarstukken moeten worden gepubliceerd. Daar zorgen wij voor. En daar beginnen we niet mee als een boekjaar eenmaal voorbij is. Door het jaar heen bespreken wij de tussentijdse stand van zaken van de onderneming. Met dat inzicht kunt u als ondernemer tijdig en verantwoord keuzes maken.

 

Belastingadviseur
Wij vertalen ingewikkelde belastingzaken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. Daarvoor beschikt de Register Belastingadviseur over vakmanschap, ervaring en diepgaande up-to-date kennis van de fiscale spelregels.

Robert Philips: ‘Wij zijn er niet alleen om inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Niet alleen de cijfers hebben onze interesse. De persoon van de ondernemer is voor ons het belangrijkste. Wij leren de ondernemer en zijn ambities graag kennen. Dan kunnen wij de ondernemer nog beter helpen. Graag zijn wij betrokken bij het verbeteren van prestaties en bij het nemen van belangrijke beslissingen als betrokken, betrouwbare en deskundige partner’.

 

Graag maak ik tijd voor een kennismaking. Wij laten ons graag uitdagen op het gebied van accountancy en belastingadvies.

 

Robert Philips AA RB

088 080 1500 of 06 55 80 62 07
philips@bureau-aard.nl