Omgevingsvergunning Markt 14 te Waalre verleend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre heeft op aanvraag van Bureau Aard Vastgoed op 8 februari jongstleden de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van project Wolderstaete te Waalre.

 

De locatie is een prominente plaats in Waalre. De lokale Rabobank heeft hier nog kantoor gehouden. Na de verhuizing van de Rabobank vestigde de eerste notaris in de gemeente Waalre, wijlen Richard Jansen, zich op deze locatie. De bestaande bebouwing maakt plaats voor een complex bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en twee zeer ruime woonappartementen.

 

Het gebouw is een ontwerp van Margry Arts Architecten uit Valkenswaard en de bouwkundige realisatie van het project is in handen van Bouwbedrijf Baken uit Valkenswaard.

 

Verkoop appartementen De Graver, Valkenswaard

Bureau Aard ontwikkelt een woongebouw op de locatie van het voormalige zalencentrum in de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard. De verkoop van de appartementen is gestart.

 

Het appartementencomplex bestaat uit 22 startersappartementen, waarop zelfbewoningsplicht van toepassing is. Het plan geeft inwoners die een start met hun wooncarrière willen maken de kans een eigen woning te kopen op steenworp afstand van winkels en voorzieningen. Het appartementengebouw wordt uitgevoerd met een parkeerlift en -kelder. Ieder appartement beschikt over een eigen berging en eigen parkeerplaats. Daarnaast zal er een maatschappelijke bestemming op de begane grond gerealiseerd worden. Het nieuwe appartementengebouw voldoet aan de meest actuele duurzaamheidseisen, wordt voorzien van moderne installaties en de realisatie vindt plaats onder de Woningborggarantie.

 

Het nieuwbouwproject De Graver maakt onderdeel uit van de revitalisatie van de gebiedsontwikkeling De Wilde Wingerd. Deze gebiedsontwikkeling omvat, naast het appartementencomplex De Graver, ook de door Woonstichting Woningbelang te realiseren 58 grondgebonden woningen in de categorie sociale huur. Daarnaast kenmerkt de omgeving zich door veel groen en ruime parkeergelegenheid. Dankzij de revitalisatie van De Wilde Wingerd en de realisatie van het appartementencomplex De Graver ontvangt de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard een bijzondere kwaliteitsimpuls.

 

Toekomstige bewoners kunnen in aanmerking komen voor een starterslening van de gemeente Valkenswaard. De lening is speciaal bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen die graag een woning willen kopen, maar niet genoeg hypothecaire financiering krijgen. Een staterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat iemand maximaal bij de bank kan lenen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De starterslening bedraagt maximaal €30.000.

 

Algemene informatie appartementen

 • Gebruiksoppervlak 51 m² netto
 • Twee slaapkam
 • Energielabel A++
 • Eigen parkeerplaats
 • Eigen berging
 • Zelfbewoningsplicht
 • Verkoopprijs €259.000 –  €275.000 v.o.n.

 

Interesse?
De verkoop van de appartementen geschiedt via Leemans Makelaardij. U kunt vrijblijvend telefonisch contact opnemen met hen via telefoonnummer 040 – 20 47 266  of per mail via info@leemansmakelaardij.nl.

 

 

Bureau Aard voorziet gebouw STEK87 van AED voor lokale noodhulp

Bureau Aard heeft recentelijk het appartementengebouw van STEK87 aan de voorzijde voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED) met als doel het bevorderen van de veiligheid in de buurt en de toegankelijkheid van lokale hulpverlening. DE AED bevindt zich aan naast de hoofdingang aan de Geenhovensedreef in Valkenswaard. Deze levensreddende apparatuur is ook geregistreerd bij www.hartslagnu.nl, waarmee het deel uitmaakt van een netwerk van hulpverleners. Op die manier hebben alle (burger)hulpverleners uit de buurt toegang tot de AED.

Bureau Aard hecht veel waarde aan de betrokkenheid in de buurt en in de gemeente waar wij nieuwbouwprojecten ontwikkelen. Dat doen we niet alleen door hen te betrekken bij onze bouwprojecten, maar ook door het creëren van een veilige leefomgeving. De plaatsing van de AED verkort de reactietijd van (buurt)hulpverleners en stelt hen in staat sneller adequaat te handelen bij noodsituaties.

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de € 700.000 bij de eigen vennootschap zijn vanaf 2023 in box 2 belast als een dividenduitkering. Onder voorwaarden geldt een uitzondering voor de bestaande en nieuwe leningen voor de eigen woning. Het eerste moment voor toetsing is 31 december 2023. De aanmerkelijkbelanghouder heeft tot deze datum de tijd om bovenmatige schulden af te lossen.

 

De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 het Belastingpakket 2024 aangenomen tezamen met diverse amendementen. Er is een amendement aangenomen, waarmee het maximum leenbedrag bij een eigen vennootschap is verlaagd. Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap worden geleend.

De modelovereenkomst vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024.

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun rechtsverhouding. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun rechtsverhouding invullen: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking. In dat laatste geval is het verstandig voor de vastlegging van de rechtsverhouding gebruik te maken van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Maar let op: de goedkeuring van de modelovereenkomst die is gebaseerd op de vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024.

 

Op 24 maart 2023 oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst hangt af van alle omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad. Zo is bijvoorbeeld de verplichting om de arbeid persoonlijk uit te voeren, één van de elementen die van belang zou kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Het is echter niet doorslaggevend, zo blijkt uit de uitspraak. Het arrest heeft impact om de modelovereenkomst vrije vervanging. In de modelovereenkomst staat dat de opdrachtnemer zich vrijelijk mag laten vervangen zonder dat sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft besloten om de goedkeuring van deze modelovereenkomst in te trekken per 1 januari 2024. Op deze wijze hebben partijen die werken op basis van de modelovereenkomst vrije vervanging de tijd om het een en ander te beoordelen en aan te passen.

 

Hulp nodig bij het vastleggen van de afspraken met uw opdrachtgever of opdrachtnemer of bij de (her)beoordeling van bestaande contracten? Neem vrijblijvend contact met ons op en ervaar wat wij kunnen betekenen.

Wet open overheid

De “Wet open overheid” (Woo) heeft tot doel de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheidsinformatie gemakkelijker beschikbaar wordt gesteld aan burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

 

Actieve Openbaarmaking: Onder de Woo moet de overheid proactief informatie publiceren. Dit betekent dat de overheid informatie actief beschikbaar moet stellen aan het publiek zonder dat daar een specifiek verzoek voor nodig is. Dit kan variëren van beleidsdocumenten en vergunningen tot begrotingen en jaarverslagen.

 

Toegang tot Bestuurlijke Documenten: Burgers hebben het recht om toegang te krijgen tot bestuurlijke documenten van de overheid. Dit betekent dat individuen verzoeken kunnen indienen om specifieke overheidsinformatie te verkrijgen. De overheid moet dergelijke verzoeken serieus nemen en de gevraagde informatie verstrekken, tenzij er wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn.

 

Transparantie in Besluitvorming: De Woo beoogt ook transparantie in de besluitvorming van de overheid. Dit betekent dat de overheid informatie moet verstrekken over hoe beslissingen worden genomen, welke belangen worden afgewogen en welke argumenten worden gebruikt bij het nemen van beleidsbeslissingen.

 

Open Data: De Woo moedigt ook het gebruik van open data aan. Overheidsinstanties worden aangemoedigd om datasets en informatie vrij beschikbaar te stellen in een machineleesbaar formaat, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd en hergebruikt door burgers, onderzoekers en bedrijven.

 

Privacy en Veiligheid: Hoewel de Woo streeft naar meer transparantie, moeten overheidsinstanties ook de privacy van individuen beschermen en gevoelige informatie veilig houden. Dit betekent dat niet alle informatie zonder meer openbaar kan worden gemaakt, vooral als dit de privacy van personen in gevaar kan brengen of de nationale veiligheid kan schaden.

 

In de praktijk betekent de Wet open overheid dat de overheid meer verantwoording moet afleggen aan het publiek en dat burgers gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot informatie over hoe de overheid functioneert en beslissingen neemt. Het doel is om de democratische participatie te bevorderen, corruptie te bestrijden en het vertrouwen van de burgers in de overheid te vergroten.

 

Mocht u overwegen een bestuursorgaan te vragen om afgifte van informatie of mocht u na zo’n verzoek geen u conveniërende reactie ontvangen en wenst u daarin niet te berusten, neem dan contact op met ons op voor advies.

De beëindiging van een besloten vennootschap en de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Eerder publiceerden wij een bijdrage over de beëindiging van een besloten vennootschap (BV). Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die op 15 november 2023 in werking treedt, kent de turboliquidatie bijkomende (vorm)voorschriften en aandachtspunten. Die hebben wij verwerkt in onderstaand geactualiseerde toelichting.

 

De ontbinding
Een BV kan worden ontbonden door een formeel besluit van de aandeelhouders, tenzij de statuten bepalen dat een ander orgaan het besluit moet nemen (artikel 2:19 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW)).

 

Na het besluit tot ontbinding bestaat de BV nog steeds (artikel 2:19 lid 5 BW). De BV blijft voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen van de BV nodig is. De BV moet vanaf het moment van de ontbinding (ofwel de aanvang van de vereffening) in alle stukken en aankondigingen die van de BV uitgaan, aan de naam van de BV toevoegen “in liquidatie”. De BV is pas opgehouden te bestaan als het vermogen van de vennootschap is vereffend. Het bestuur is in de regel belast met de vereffening van het vermogen van de vennootschap die is ontbonden. De statuten kunnen ook een ander persoon als vereffenaar aanwijzen. De vereffenaar inventariseert allereerst de aanwezige baten en lasten. Het aanwezige vermogen moet te gelden worden gemaakt.

 

In het geval de baten hoger zijn dan (of gelijk zijn aan) de schulden, dan zal de vereffenaar een plan van verdeling opstellen. Dat plan wordt gedurende twee maanden ter inzage gelegd bij het Handelsregister. De vereffenaar maakt bekend tot welke datum het plan van verdeling ter inzage ligt. Dit kan door middel van een kennisgeving in een landelijk dagblad en de Staatscourant. Vanaf het moment van kennisgeving en gedurende de inzagetermijn kan met een verzoekschrift verzet worden ingesteld tegen het plan van verdeling. Na het ongebruikt verstrijken van de termijn wordt uitvoering gegeven aan het plan. De schulden worden betaald, de vereffenaar legt rekening en verantwoording af en het (eventuele) resterende vermogen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen. Nadat de vennootschap is vereffend houdt deze op te bestaan en kan zij worden uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Als de schulden hoger zijn dan het vermogen ontstaat er een probleem. In dat geval is de vereffenaar verplicht om ofwel een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers, ofwel het faillissement aan te vragen van de vennootschap. Wordt er geen akkoord aangeboden of geen faillissement aangevraagd, dan kan de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Ook kan zich de situatie voordoen dat er geen baten zijn, maar alleen schulden. De vereffeningsfase hoeft niet te worden doorlopen, omdat er geen vermogen is dat kan worden vereffend. In deze situatie is sprake van een turboliquidatie. Die komt hierna aan bod.

 

De turboliquidatie
Een turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Een ander bijkomend voordeel is dat er geen kennisgeving in een landelijk dagblad of Staatscourant hoeft te worden gedaan. De turbo-liquidatie vindt de grondslag in artikel 2:19 lid 4 BW.

 

Turboliquidatie is alleen mogelijk indien de vennootschap geen baten heeft. Let op: het is echter niet toegestaan om kort voor de liquidatie vermogen te onttrekken aan de vennootschap of selectieve betalingen te doen aan schuldeisers (om de voor turbo-liquidatie vereiste vermogenstoestand te bewerkstelligen). Doet het bestuur dat wel, dan kan het bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Voor een succesvolle turboliquidatie is verder vereist dat de doorlopende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, op de juiste wijze zijn beëindigd.

 

Turboliquidatie is zoals gezegd eenvoudig: er hoeft maar één fase te worden doorlopen. Voor een turboliquidatie moet er een formeel besluit worden genomen door de aandeelhouder(s) tot ontbinding van de vennootschap. Door dit besluit is de vennootschap onmiddellijk opgehouden te bestaan (artikel 2:19 lid 4 BW). De vennootschap kan worden uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aan vereffening wordt niet toegekomen, omdat er geen vermogen aanwezig is.

 

Bij een turboliquidatie resteren doorgaans alleen schulden. Dat kan wrang voelen voor schuldeisers, temeer omdat er – in tegenstelling tot het faillissement – geen curator wordt aangesteld die het handelen van het bestuur toetst. Op basis van rechtspraak is het echter soms verplicht om voor de turboliquidatie te kiezen en niet voor het faillissement. Op het moment dat er (nagenoeg) geen activa is, er slechts schulden resteren en er bovendien geen verwachting is dat er activa kan worden gegenereerd, bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of een pauliana, rust er een verplichting op de vennootschap om de route van de turboliquidatie te volgen (HR 18 december 2015, ECLI:HR:2015:3636). Het niettemin aanvragen van een faillissement leidt tot misbruik van recht, omdat de curator wegens het gebrek aan baten onmiddellijk zou overgaan tot opheffing van het faillissement. Hierbij speelt een rol dat de curator wordt belast met werkzaamheden zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontvangt.

 

Van de mogelijkheid van turbo-liquidatie wordt in de praktijk ook wel misbruik gemaakt. Schuldeisers hebben vaak het nakijken. De schuldeisers worden vooraf niet geïnformeerd over het verdwijnen van hun schuldenaar en relevante verantwoordingsinformatie ontbreekt. Het bestuur is niet gehouden om verantwoording af te leggen met bijvoorbeeld het deponeren van een slotbalans. Vanaf 15 november 2023 moet de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie daar verandering in brengen.

 

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
De invoering brengt een wetswijziging met zich mee die gestalte krijgt in artikel 2:19b BW. Op grond van deze bepalingen dient het bestuur van de onderneming binnen veertien dagen na ontbinding een aantal documenten te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, namelijk:

 

 1. een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
 2. een beschrijving van;
  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding;
  • indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en
  • indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en
 3. de jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een openbaarmakingsplicht bestaat waar nog niet aan is voldaan, en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

 

Onverwijld na deponering dient het bestuur schriftelijk mededeling te doen aan de schuldeisers.

 

Het niet voldoen aan de verantwoordingsverplichting wordt aangemerkt als een economisch delict. Dit is niet het geval voor wat betreft het niet voldoen aan de bekendmakingsplicht.

 

De wetswijziging introduceert ook het vernieuwde bestuursverbod in artikel 2:19c BW. Op het moment dat een rechtspersoon is opgehouden te bestaan door middel van een turboliquidatie en één of meer schuldeisers onbetaald is/zijn gebleven, kan de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie een bestuursverbod opleggen aan de desbetreffende bestuurder indien:

 

 1. de bestuurder bij de ontbinding niet heeft voldaan aan de (nieuwe) verantwoordingsverplichting; of
 2. de bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
 3. in de twee daaraan voorafgaande jaren de bestuurder ten minste tweemaal eerder betrokken was bij:
  • een faillissement; of
  • een beëindiging van een rechtspersoon door turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

 

Het bestuursverbod heeft ten doel malafide ontbindingen tegen te gaan en biedt de mogelijkheid op te treden tegen bestuurders die de (vorm)voorschriften veronachtzamen of die lijken misbruik te maken van de turboliquidatie met benadeling van schuldeisers tot gevolg. Een bestuursverbod kan voor een maximale periode van vijf jaar worden opgelegd, gedurende welke periode de bedoelde (voormalige) bestuurder niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan worden benoemd. In het handelsregister van de Kamer van koophandel worden de bestuursverboden geregistreerd.

 

Mocht u in verband met de beëdiging van een BV vragen hebben, neem dan contact op met de adviseurs van Bureau Aard. Zij staan u met raad en daad bij.

Vacature: Secretariële teamplayer (fulltime/parttime)

Als secretariële teamplayer bij Bureau Aard speel je een essentiële rol in het soepel laten verlopen van onze dagelijkse activiteiten. Je werkt nauw samen met collega’s en ondersteunt verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Als nieuwe collega weet jij moeiteloos jouw kwaliteiten optimaal in te zetten in meerdere vakgebieden. Het ene moment assisteer je onze juridische afdeling, het andere moment verzorg je HR-werkzaamheden voor een gelieerd bedrijf. Ben jij de enthousiaste, proactieve duizendpoot met een talent voor HR-werkzaamheden en secretariële taken die wij zoeken?

 

Werken bij Bureau Aard
Bureau Aard bundelt expertise op het gebied van arbeid, recht (vastgoed, arbeidsrecht, consumentenrecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht), om ondernemers in het MKB bij te staan in de zaken die zij als last ervaren. Bureau Aard brengt deze – voor ondernemers vaak complexe – zaken terug tot de kern zodat zij weloverwogen en efficiënte beslissingen kunnen nemen. Je komt te werken op ons hoofdkantoor midden op de Markt in het gezellige Valkenswaard. Je komt terecht in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is, want jij werkt onder andere voor organisaties op het gebied van uitzendwerk, huisvesting, vastgoed en financiële dienstverlening.

 

Wat doen wij voor jou?

 • We bieden je een fulltime of parttime dienstverband aan, waarbij de invulling van de uren bespreekbaar zijn
 • Je komt te werken in een hecht team binnen een veelzijdige organisatie
 • We bieden de mogelijkheid om jezelf door te ontwikkelen
 • We geven je het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die bij de functie past
 • We bieden je een afwisselende functie waarbinnen je werkt voor meerdere organisaties en in meerdere vakgebieden
 • We bieden je een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van jouw leeftijd, opleidingsniveau en ervaring
 • Een auto van de zaak behoort tot de mogelijkheden

 

Dit ben jij
Je weet van aanpakken en steekt graag de handen uit de mouwen. Je hebt een dienstverlenende instelling en bent klantvriendelijk ingesteld. Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en houdt moeiteloos overzicht over een groot aantal verschillende werkzaamheden. Je houdt van afwisseling en je hebt geen moeite om je hoofd koel te houden tijdens het uitvoeren van ad hoc taken. Die dynamiek schrikt jou niet af, maar motiveert je juist en geeft je energie.

 

Wat ga je doen?

 • Je bent de schakel tussen het management en onze klanten
 • Je pakt een ruim scala aan administratieve en organisatorische taken op
 • Je verzorgt een deel van de HR van gelieerde organisaties
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, zowel telefonisch als op kantoor

 

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een MBO 4/HBO werk- en-denkniveau, bij voorkeur in een relevant vakgebied zoals juridische dienstverlening, secretarieel management of HR
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Je bent representatief, klantgerichtheid en zorgvuldig
 • Je bent nauwkeurig, doortastend en bent praktisch ingesteld
 • Je bent communicatief ijzersterk en bezit de nodige sociale vaardigheden
 • Je kunt makkelijk zelfstandig werken

 

Solliciteer direct

Wil je meer informatie? Neem contact op met Angeliek Senders op 06-51476222. Weet jij genoeg en ben jij misschien wel onze nieuwe collega? Stuur je sollicitatie en CV naar info@bureau-aard.nl.

Omgevingsvergunning Helenadal 30-32 onherroepelijk

De omgevingsvergunning aan Bureau Aard Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van Helenadal 30-32 te Valkenswaard is onherroepelijk. De gemeenteraad van Valkenswaard had op 20 oktober 2022 al de verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning is nu onherroepelijk.

 

Op deze locatie realiseert Bureau Aard Vastgoed B.V. een appartementencomplex bestaande uit 12 woonappartementen met parkeerplaatsen. Baken Bouwbedrijf B.V. legt zich nu toe op de uitvoering van het plan.

 

Wij feliciteren alle kopers en wensen hen samen met Baken Bouwbedrijf B.V. succes toe bij de de realisatie van hun woning!

Omgevingsdialoog De Graver

In verband met de voorgenomen (her)ontwikkeling van Kerstroosstraat 24 te Valkenswaard, ook wel bekend als de Graver, organiseert Bureau Aard op 16 februari 2023 een informatieavond als onderdeel van de omgevingsdialoog.

 

De omgevingsdialoog is er op gericht de omgeving deelgenoot te maken van de plannen en te luisteren naar opmerkingen uit de omgeving. Bureau Aard vindt het van belang dat sprake is van een draagvlak uit de omgeving voor de plannen. “Bij de ontwikkeling van een gebouw kijken we niet alleen naar de locatie zelf, maar proberen we ook rekening te houden met en een bijdrage te leveren aan de woon- en leefomgeving in de directe omgeving”, aldus Roel Pluimakers.

 

De informatieavond is bedoeld voor omwonenden van de Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard en vindt op 16 februari 2023 plaats bij ‘t Oude Wandelpark (Eindhovenseweg 264 te Valkenswaard), aanvang 19.30 uur.