NOW-regeling | accountantsverklaring en nieuwe mogelijkheden

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid gegeven over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. In aanvulling op het accountantsprotocol van SZW komt de NBA met één of twee standaarden voor accountants.
 
Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot aanvraagt, maar bij vaststelling uiteindelijk een subsidie ontvangt die hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.
 
Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. De overheid zal hiervoor een online tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.
 
Het UWV heeft aangegeven dat op basis van voorlopige cijfers van de eerste 113.000 aanvragen blijkt dat ongeveer 10% van het aantal bedrijven €100.000 of meer aan voorschot ontvangen heeft.
 
Aanvragen tot vaststelling vanaf 7 oktober
Ruim 121.000 werkgevers hebben tot op heden een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), sinds de openstelling daarvan op 6 april. Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk van hun werkelijke omzetdaling. Zij moeten daarvoor kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden.
 
Het ministerie heeft inmiddels bekendgemaakt dat er een nieuw tijdvak voor de NOW wordt opengesteld in juli, met andere voorwaarden. Daarbij is ook duidelijk geworden dat overlap tussen de aanvraag- en de vaststellingsperiode voorkomen moet worden.
 
Nieuwe mogelijkheden
In de derde wijziging van de NOW zijn er twee nieuwe mogelijkheden voor aanvragers van een tegemoetkoming op grond van de NOW:
 

  • De mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei.
  • De mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen.

 
Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW wordt hierom langer opengesteld: tot en met 5 juni 2020. De hiervoor genoemde nieuwe mogelijkheden voor aanvragers hebben terugwerkende kracht tot de datum van de brief van 20 mei waarin deze wijzingen aan de Tweede Kamer zijn aangekondigd. Vanaf dat moment konden werkgevers een beroep doen op deze mogelijkheden. Werkgevers die meenden eerder geen recht te hebben op een tegemoetkoming op grond van de NOW hebben door de verruiming van het aanvraagtijdvak voldoende tijd om alsnog een aanvraag in te dienen.
 
De oorspronkelijke datum tot aanvragen vaststelling is in verband met bovenstaande opgeschort naar 7 oktober.
 
Protocol en standaarden
Er wordt door SZW en de NBA intensief overleg gevoerd over de inhoud van de accountantswerkzaamheden, in situaties waar wel een accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijk aan een passende standaard of standaarden.
 
SZW en NBA partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1 augustus definitief te kunnen publiceren.
 
Betrokkenheid van accountant
Voor bedrijven die hun omzetdaling meten over de periode 1 maart tot en met 31 mei loopt binnenkort de eerste subsidieperiode af. Ondanks dat ondernemers niet voor 7 oktober hun afrekening kunnen indienen en accountants ook nog geen duidelijkheid hebben over de te verrichten werkzaamheden voor de verklaring, lijkt het toch verstandig om tijdig te overleggen over het afsluitingsproces.
 
Accountants zullen de werkzaamheden moeten plannen en het is ook goed om te begrijpen hoe de onderneming heeft geopereerd in de eerste drie maanden, en wat de weerslag hiervan is op de effecten in de administratie. Daarnaast kunnen er alvast afspraken worden gemaakt over de aan te leveren informatie aan de accountant, die kan worden aangevuld als het protocol en de standaarden definitief zijn.
 

Posted in Adviseurs, Nieuws.